droga poz

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników budynków i obiektów, nakazuje się właścicielom, zarządcom, zapewnienie dojść i dojazdów z drogi publicznej do budynków i urządzeń.

 

 

Dla specjalnej grupy budynków i obiektów (wyznaczonych ze względu na zagrożenie: ludzi, pożarowe i wybuchowe) oraz do punktów czerpania wody do celów gaśniczych, wyznacza się drogi pożarowe, które są utwardzonymi drogami dojazdowymi dla pojazdów straży pożarnej w razie pożaru, wybuchu, katastrofy budowlanej lub innego zagrożenia. Drogi pożarowe, muszą spełniać określone parametry techniczne w zakresie minimalnej: szerokości, nośności oraz promienia skrętu, a także ich przebiegu. Określają to szczegółowe przepisy prawne tj. rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) oraz rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).

Do obowiązków właścicieli, zarządcy terenu, należy:
1) wytyczenie oraz oznakowanie drogi pożarowej zgodnie ze znakami określonymi Polską Normą (wytyczenie drogi pożarowej winno być przeprowadzone na etapie opracowania projektu budowlanego),
2) utrzymanie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym dojazd pojazdom straży pożarnej, między innymi poprzez:
a) zapewnienie przejezdności – DROGA POŻAROWA TO NIE PARKING,
b) usuwanie śniegu, błota pośniegowego i likwidacji gołoledzi,
c) zapewnienie odprowadzenia wody deszczowej,
d) utrzymania właściwego stanu zadrzewienia w sąsiedztwie drogi pożarowej,
e) oświetlenie w porze nocnej,
f) utrzymanie odpowiedniej wysokości przejazdu – min. 4,2 m,
3) właściwe utrzymanie terenu pomiędzy ścianą budynku a drogą pożarową - nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 metry, uniemożliwiające strażakom dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośnika lub drabiny mechanicznej.

Na drodze pożarowej zabrania się:

  1. parkowania pojazdów,
  2. ustawiania reklam, ławek, kwietników, pergoli, sezonowych ogródków gastronomicznych itp.,
  3. lokalizacji pryzm śniegu, także w jej sąsiedztwie w sposób ograniczający widoczność lub dostęp do budynku, hydrantu, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazu,
  4. wstawiania pachołków lub słupków ograniczających wjazd pojazdów oraz jej szerokość,
  5. w sąsiedztwie drogi pożarowej zabrania się lokalizacji szyldów, reklam, balkonów, okapów, ograniczających wysokość przejazdu.

Odpowiedzialność karna:
Art. 82 § 2 pkt 6 ustawy Kodeks wykroczeń - "Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, (...) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany."

W sytuacji pożaru, właściciele pojazdów zaparkowanych na drogach pożarowych, muszą się liczyć nie tylko z nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego przez Policję (ewentualnie Straż Miejską) za utrudnienie akcji ratowniczej, lecz również z poniesieniem kosztów odholowania pojazdów bądź ich naprawy w wyniku uszkodzeń w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, w której przeszkadzały. Pojazdy zastawiające oznakowaną drogę pożarową wiodącą do pożaru, będą traktowane jak każda przeszkoda na drodze straży pożarnej, np. jak zwalone drzewo, a ich właściciele, w przypadku wykazania utrudnienia w prowadzeniu akcji, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za powiększenie strat pożarowych.

⇐ COFNIJ

Pogoda